حراج!

کود توت فرنگی تتاکو مدل TETA120 وزن 120 گرم

332,500 

۷ روز ضمانت بازگشت کالا

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس

ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺻﻞ ﺑﻮدن ﮐﺎﻟﺎ

bazartamin ad
شناسه محصول: 8155582 دسته:

توضیحات

ﮐﻮد مخصوص ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﻰ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻰ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﯿﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮ و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﯾﺰ ﻣﻐﺬى ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاى ﺗﻐﺬﯾﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮات ﺗﻐﺬﯾﻪ اى اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد. ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻮد ﺳﺒﺐ ﺳﻨﺘﺰ اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى ﺿﺮورى ﻣﻰ ﺷﻮد. ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، ﻗﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. وﯾﮋﮔﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺑﺮاى ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻠﺒﮏ درﯾﺎﯾﻰ ﺳﺒﺐ اﻟﻘﺎى ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﯿﺎه ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ ﻣﻰ ﺷﻮد. زمان و میزان مصرف:1) ﻫﻨﮕﺎم رﺷﺪ روﯾﺸﻰ ﮔﯿﺎه. 2) اﺑﺘﺪاى اﺳﺘﻘﺮار ﮔﯿﺎه. 3) ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﻮه. 4)در زﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﻮه کود دهی شود. 3 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺰار ﻟﯿﺘﺮ آب در ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل پاشی. 6- 3 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎرى مصرف شود.

سایر توضیحات زمان و میزان مصرف:
1) ﻫﻨﮕﺎم رﺷﺪ روﯾﺸﻰ ﮔﯿﺎه.
2) اﺑﺘﺪاى اﺳﺘﻘﺮار ﮔﯿﺎه.
3) ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﻮه.
4)در زﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﻮه کود دهی شود.
3 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺰار ﻟﯿﺘﺮ آب در ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل پاشی. 6- 3 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎرى مصرف شود.
نوع بسته‌بندی محصول پاکت متالایز ضد رطوبت
نوع خاک و کود کود
وزن بسته بندی 0.12 کیلوگرم
ویژگی‌های خاک و کود لزوم استفاده بصورت محلول
مناسب برای کشت توت فرنگی و انواع توت
مواد تشکیل‌دهنده ازت
فسفر
سولفات پتاسیم
ریزمغذی
مکمل ها