کود تقویتی گیاهان اگری پاور کد 021 حجم 100 میلی لیتر

260,000 

۷ روز ضمانت بازگشت کالا

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس

ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺻﻞ ﺑﻮدن ﮐﺎﻟﺎ

bazartamin ad
شناسه محصول: 9411466 دسته:

توضیحات

کود آلی تقویت گیاهان (پلی آمین ها)

ایــن کــود، شــامل ایزومرهایــی از متیلهــا بــا ترکیبــات متفــاوت پیونــد بیــن مولکولــی بــه همــراه پلــی آمینهــا، هیدروکربنهــا و فاقــد هورمونهــای گیاهـی میباشـد. هیدروکربنهـا بـه همـراه پلـی آمینهـا نقـش کاتابولیسـمی دارند.پلـی آمینهـا یـک گـروه جدیـد از تنظیـم کننـده هـای رشـد گیاهـی هسـتند کـه افزایـش بیوسـنتز آنهـا در بافـت هـای در حـال رشـد بـا افزایـش رشـد گیاهـان همبسـتگی دارد. پلـی آمینهـا در همـه بخشهـای سـلول گیاهـی از جملـه هسـته یافـت میشـوند. ایـن ترکیبـات در گیاهـان طیـف وسـیعی از فرآیندهـای بیولوژیکـی را در بـر میگیرنـد کـه شـامل تقسـیم سـلولی، رشـد، تمایـز، پیـری، جنیـن زایـی سـوماتیک، تشـکیل ریشـه و انـدام هوایـی، تکامـل گـرده، گلدهـی، رسـیدگی میـوه و پاسـخ بـه تنشهـای محیطـی میباشـد. وجـود پلـی آمینهـا در تمـام انـدام هـای گیاهـی مبیـن نقـش کلیـدی آنهـا در تنظیـم رشـد گیاهـی و حفـظ کیفیـت میـوه اسـت. پلـی آمیـن هـا نقـش مثبتـی را در واکنـش هـای دفاعـی گیاهـان در برابـر تنـش هـا بـازی مـی کننـد. تنـش هـای اسـموتیک و شـوری و کمبـود عناصـر غذایـی موجـب افزایـش پلـی آمیـن مـی گردنـد. در تنـش هـای زنـده ماننـد حملـه آفـات، قـارچ هـا و بیمـاری هـا نیـز میـزان پلـی آمیـن هـا افزایـش مییابـد. متابولیسـم پلـی آمینهـا در گیاهـان، برهـم کنـش گیـاه بـا قـارچ و سـایر عوامـل بیمـاریزا را بـه شـدت تغییـر میدهـد.

سایر توضیحات کـود آلـی تقویتـی AgriPower اکثـر ترکیبـات آلـی را بـه همـراه اغلـب عناصـر مـورد نیـاز گیـاه بـه صـورت ترکیبـات آلـی همسـو بـا فعالیـت متابولیکـی از نقطـه نظـر انانتیومرهـا، بـدون ترکیبـات هورمونـی و لیگندهـای شـیمیایی مخـرب (EDDHA-EDTA و…) دارد و بـه صـورت کئوردیناسـیون، عناصـر را غنـی سـازی نمـوده و بـا ایـن سـاختار بـه عناصـر کـم تحـرک قابلیـت حرکـت در سیسـتم آونـدی گیـاه داده و توانسـته سـاختارهایی بـا توزیـع انـدازه کمتـر از 1000 نانومتـر تولیـد داشـته باشـد. وجـود ذرات بـاردار و انـدازه کوچکتـر از انـدازه روزنههـای گیـاه، ایـن قابلیـت را بـه مولکولهـا جهـت تأثیـر بیشـتر در امـر جـذب داده و اثـر بخشـی ایـن محصـوالت را بـاال بـرده تـا در مصـرف کودهـای شـیمیایی و حتـی سـموم کشـاورزی کاهـش چشـمگیری داشـته باشـد.

نوع بسته‌بندی محصول پت پلاستیکی
نوع خاک و کود مایع
وزن بسته بندی 0.15 کیلوگرم
ویژگی‌های خاک و کود لزوم استفاده بصورت محلول
مناسب برای تمامی گیاهان
مواد تشکیل‌دهنده تجزیه ضمانت شده:

ترکیبات مقدار(w/w%) مقدار(w/v%)
نیتروژن کل(N) 5 6
فسفر قابل استفاده(P2O5) 25/1 5/1
پتاسیم محلول در آب (K2O) 42/0 5/0
گوگرد عنصری(S) 5 6
منیزیم محلول(Mg) 1/0 11/0
کلسیم محلول(Ca) 9/0 09/1
آهن محلول(Fe) 25/2 7/2
مس محلول(Cu) 08/0 1/0
منگنز محلول(Mn) 2 4/2
روی محلول(Zn) 33/1 6/1
کربن آلی(OC) 5/12 15