اسید هیومیک اگری پاور کد 05 حجم 100 میلی لیتر

290,000 

۷ روز ضمانت بازگشت کالا

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس

ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺻﻞ ﺑﻮدن ﮐﺎﻟﺎ

bazartamin ad
شناسه محصول: 9411432 دسته:

توضیحات

مـواد هیومیکـی نـام خـود را از هومـوس گرفتـه انـد و از مـوادی بـا وزن مولکولـی بـاال، پیچیـده و مخلـوط بـوده توسـط واکنشهـای شـیمیایی و بیوشـیمیایی در طــی فســاد و دگرگونــی بقایــای گیاهــی و میکروبــی تشــکیل شــدهاند. هیومیــک اســید یــک پلــی مــر طبیعــی و نتیجــه نهایــی عمــل هومیفیکاســیون اسـت و از آنجـا کـه ایـن مـاده pH اسـیدی ضعیـف دارد و مشـتق از هومـوس اسـت بـه نـام هیومیـک اسـید هـم شـناخته میشـود. هیومیـک اسـید یـک اسـید ضعیـف آلـی بـا قابلیتهـای بسـیار زیـاد اسـت و خصوصیـات فیزیکـی و شـیمیایی و حاصلخیـزی خـاک را تحـت تاثیـر قـرار مـی دهـد کـه کمـک فراوانـی بـه جـذب عناصـر در گیـاه مـی نمایـد و بـه همیـن علـت مصـرف کودهـای شـیمیایی در خـاک مـی توانـد بـه حـد چشـمگیری کاهـش یابـد. اسـید هیومیـک در فعـال کـردن میکروارگانیسـم هـای موجـود در خـاک کمـک زیـادی مـی کنـد. میکروهوماتهـا در مناطـق کـم آب و نسـبتا خشـک بـه گیـاه کمـک میکننـد تـا طـول دوران رشـد زیـادی را داشـته باشـد. هنگامـی کـه اسـید هیومیـک بـه خاکهـای رسـی اضافـه مـی شـوند باعـث شکسـتن سـله میشـود و اجـازه میدهـد تـا نفـوذ آب افزایـش یافتـه و رشـد و نمـو ریشـه بهتـر شـود. اسـید هیومیـک مـواد آلـی ضـروری و الزم بـرای حفـظ آب را بـه خاکهـای شـنی اضافـه میکنـد. بنابرایـن رشـد ریشـه را بهبـود بخشـیده و توانایـی خاکهـای شـنی را بـرای حفـظ و شسـته نشـدن عناصـر غذایـی میافزایــد. اســید هیومیــک AgriPower بــا دارا بــودن بهتریــن درصــد ترکیبــات اســید هیومیــک، اســید فولویــک، اســید آمینــه هــا و عناصــر مــورد نیــاز گیاهـان قـادر اسـت تـا نتایـج شـگفت آوری را در رشـد کیفـی و کمـی گیاهـان بـه همـراه داشـته باشـد.

سایر توضیحات نحوه مصرف:

محلـول پاشـی
محلـول پاشـی بایسـتی در هـوای خنـک (صبـح قبـل از طلـوع خورشـید و یـا بعـد از غـروب آفتـاب) انجـام گـردد.
بهتـر اسـت محلـول پاشـی بعـد از آبیـاری (FC یـا زمـان گاوروشـدن) انجـام شـود یـا بلافاصلـه بعـد از محلـول پاشـی آبیـاری صـورت گیـرد
بهتـر اسـت جهـت افزایـش راندمـان رشـد و نمـو محصـول در مراحـل ابتدایـی رشـد (پنجـه زنـی یـا چهـار تـا هشـت برگـی) اسـتفاده گـردد
همـراه بـا آب آبیـاری

مزایای استفاده از اسید هیومیک:

جلوگیری از آب شویی عناصر
باعث در دسترس بودن به موقع عناصر در خاک می شود
بهبود و تسریع جوانه زنی بذر
بهبود رشد و ساختار ریشه که منجر به افزایش راندمان سیستم ریشه می شود.
افزایش مقاومت گیاه در برابر انواع تنش ها
حفظ رطوبت در محیط اطراف ریشه
افزایش کیفیت و کمیت محصوالت زراعی و باغی
تسریع در پدیده هومیفیکاسیون(تسریع در تبدیل مواد آلی به مواد هموسی)
مقاومت گیاه در مقابل انواع بیماریها و کاهش در مصرف سموم
پایدار بوده و با طبیعت سازگار است و خطری برای گیاه و یا محیط زیست ندارد
کاهش سمیت مواد مسموم کننده درون خاک
موجب تحریک رشد و افزایش تولید به علت دارا بودن مقدار زیادی اکسین و سیتوکنینن
در خاکهای رسی موجب کاهش تثبیت پتاسیم و افزایش جذب آن می شود
شرایط فیزیکی خاک را از نظر ساختاری، با افزایش هوادهی و با اصالح زهکشی بهبود می بخشد
باعث افزایش جذب عناصر مهم(نیتروژن، پتاسیم، منیزیم، فسفر و ….) توسط گیاهان می شود.

نوع بسته‌بندی محصول پت پلاستیکی
نوع خاک و کود مایع
وزن بسته بندی 0.15 کیلوگرم
ویژگی‌های خاک و کود لزوم استفاده بصورت محلول
مواد تشکیل‌دهنده ترکیبات مقدار(w/w%) مقدار(w/v%)
اسید هیومیک 10 12
اسید فولویک 33/3 4
نیتروژن کل(N) 5/7 9
اسید آمینه آزاد 33/3 4
پتاسیم محلول در آب (K2O) 17/4 5
گوگرد عنصری(S) 5 6
آهن محلول(Fe) 25/1 5/1
مس محلول(Cu) 08/0 1/0
منگنز محلول(Mn) 42/0 5/0
روی محلول(Zn) 42/0 5/0
بور(B) 25/0 3/0
مولیبدون 04/0 05/0