اسید آمینه اگری پاور کد 01 حجم 100 میلی لیتر

350,000 

۷ روز ضمانت بازگشت کالا

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس

ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺻﻞ ﺑﻮدن ﮐﺎﻟﺎ

bazartamin ad
شناسه محصول: 9411412 دسته:

توضیحات

اسیدهای آمینه در سنتز ترکیبات ثانویه متابولیسمی که نقشهای متعدد هورمونی و ساختمانی دارند بکار رفته و میتوانند موجب تنظیم فعالیتهای هورمونی و بالانس فعالیتهای رویشی و زایشی گیاه شوند و گیاه را چندین مرحله جلوتر ببرند. بنابراین گیاه پس از جذب این مواد میتواند در کوتاه ترین زمان بدون هیچگونه استرس و افت عملکردی نسبت به تامین نیازهای خود اقدام کند.

در زمان هایی از دوره رشد (مانند هنگام پرکردن دانه یا رسیدن میوه) نیاز فیزیولوژیک گیاه به جذب عناصر غذایی جهت انجام فعالیتهای متابولیسمی بسیار زیاد است. اما معمولا در این مواقع به دلیل برخی محدودیت ها در جذب مواد غذایی از خاک، گیاه نمیتواند به میزان کافی از این عناصر بهره مند شود و به دلیل وجود فاصله زمانی نسبتا طولانی بین جذب این عناصر توسط گیاه و تبدیل آنها به عناصر مورد نیاز گیاه (اسید های آمینه، پروتئین و ….)، اقدامات مدیریتی هم چون افزودن انواع کودهای مورد نیاز در زمان مناسب باز هم نمیتواند جوابگوی نیاز گیاه بوده و گیاه دچار نقصان رشد و کاهش عملکرد می شود. در شرایط عادی نیاز عمومی گیاه تعیین کننده میزان استفاده از آمینو اسیدها بوده که این نیاز در شرایط خاص ومراحل حساس و بحرانی رشد می تواند متغییر باشد. گیاهان قادرند آمینو اسیدها را از طریق روزنه های موجود در برگ ها جذب کرده که میزان جذب تا حدود زیادی به دمای محیط بستگی دارد. از سوی دیگر آمینو اسیدها به واسطه اختلاط آنها با خاک قابل عرضه به گیاه می باشند. وجود آمینو اسیدها در خاک می تواند باعث بهبود و تقویت میکروفلورای خاک شده که این موجودات می توانند عامل مهمی در تسهیل جذب عناصر توسط ریشه گیاه باشند. آمینو اسیدها اجزای بنیادی در فرآیند سنتز پروتئین بوده و تقریبا 20 نوع اسید آمینه مهم درگیر فرآیند سنتز پروتئین می باشند. همچنین مطالعات نشان می دهد آمینو اسیدها مستقیم یا غیر مستقیم بر روی فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهان موثر می باشند. محصول اسيد آمينه Agripower ت ن با توجه به داشتن مهمترين اسيد آمينه هاي با آرايش و ايزومري مورد نياز گياه قادر است تا در رشد و نمو گیاهان تاثیر شگرفي داشته باشد.

سایر توضیحات مزایای استفاده از اسید آمینه:

افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی
افزایش رنگ، سایز و بازار پسندی میوه ها
افزایش گلدهی و تشکیل دانه و میوه
باعث افزایش جذب عنارص توسط گیاهان
جلوگیری از انسداد روزنه ها در گیاهان
تقویت سیستم ایمنی گیاهان
افزایش کمی و کیفی محصولات
افزایش دوره ماندگاری محصولات پس از برداشت
محصول افزایش سرعت رسیدگی محصول
افزایشفتوسنتز و تاثیر بر رشد گیاه
تسریع در تشکیل اندامهای هوایی در گیاهان
حوه مصرف:

محلـول پاشـی
محلـول پاشـی بایسـتی در هـوای خنـک (صبـح قبـل از طلـوع خورشـید و یـا بعـد از غـروب آفتـاب) انجـام گـردد.
بهتـر اسـت محلـول پاشـی بعـد از آبیـاری (FC یـا زمـان گاوروشـدن) انجـام شـود یـا بلافاصلـه بعـد از محلـول پاشـی آبیـاری صـورت گیـرد
بهتـر اسـت جهـت افزایـش راندمـان رشـد و نمـو محصـول در مراحـل ابتدایـی رشـد (پنجـه زنـی یـا چهـار تـا هشـت برگـی) اسـتفاده گـردد.
همـراه بـا آب آبیـاری

نوع بسته‌بندی محصول پت پلاستیکی
نوع خاک و کود مایع
وزن بسته بندی 0.15 کیلوگرم
ویژگی‌های خاک و کود لزوم استفاده بصورت محلول
مناسب برای تمامی گیاهان